CPMB phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2020

Thứ sáu, 02/10/2020 15:11:51

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chỉ đạo CPMB phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2020.
Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2020 và lập kế hoạch ĐTXD năm 2021 của CPMB.
 
Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB cho biết, năm 2020 CPMB được Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư 5.984,54 tỷ đồng, khởi công 12 dự án, đóng điện 28 dự án, thẩm tra trình duyệt quyết toán 12 dự án, trình duyệt BCNCKT 30 dự án, TKKT-TDT 12 dự án. Tính đến ngày 30/9/2020, CPMB đã thực hiện được khối lượng 4.582,25 tỷ đồng (đạt 76,57 % so với kế hoạch); Giải ngân 4.645,96 tỷ đồng (đạt 77,63 % so với kế hoạch); Hoàn thành đóng điện 08 dự án, dự kiến đến cuối tháng 12/2020 đóng được 15 dự án (năm 2020 sẽ đóng điện điện 23/28 dự án (22 dự án trong KH và 01 dự án bổ sung KH, 06 dự án chuyển qua năm 2021); Khởi công 7 dự án, đến cuối năm đóng điện thêm 5 dự án (năm 2020 sẽ khởi công 12/12 dự án (9 dự án trong KH và 03 dự án bổ sung KH, 03 dự án chuyển qua năm 2021); Phê duyệt BCNCKT được 7 dự án, dự kiến đến tháng 12/2020 được 19 dự án, 4 dự án đề nghị chuyển sang năm 2021; Phê duyệt TKT – TDT được 8 dự án, dự kiến 4 dự án cho cuối năm, 4 dự án chuyển sang năm 2021; Trình duyệt thẩm tra quyết toán 6 dự án, dự kiến cuối năm trình duyệt 6 dự án.
 
CPMB cũng đã tích cực thực hiện trong công tác thu xếp vốn cho các dự án đã khởi công năm 2019 chưa thu xếp được vốn và các dự án KH khởi công năm 2020; Tổ chức xử lý các tồn tại theo các mốc tiến độ đã thống nhất với các Công ty Truyền tải điện. Các nội dung khác như công tác nâng cao năng suất lao động; Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn; Công tác an toàn - vệ sinh lao động; Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp; Công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bảo vệ môi trường; Các chỉ tiêu nhiệm vụ đầu tư xây dựng; Nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp cũng được CPMB chú trọng thực hiện.
 
Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trên, CPMB cũng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV và Chỉ thị số 4572/CT-EVNNPT ngày 27/12/2019 của TGĐ EVNNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020; Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN, EVNNPT đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Bằng nhiều các biện pháp điều hành cụ thể, lãnh đạo CPMB đã thực hiện rà soát, đề ra các giải pháp và phân công cụ thể trong lãnh đạo Ban, các Phòng chuyên môn để tập trung triển khai thực hiện chi tiết ngay từ những ngày đầu năm. Triển khai tốt các đề án nâng cao phát triển nguồn nhân lực, đề án nâng cao năng lực Ban QLDA, triển khai chiến lược phát triển EVNNPT tại CPMB, triển khai bộ chỉ số KPI, tập trung tổ chức triển khai công tác quản lý điều hành nội bộ ngày càng hoàn thiện, làm tốt công tác truyền thông, công tác đào tạo, triển khai thực hiện văn hóa EVNNPT theo kế hoạch giao. 
 
Để hoàn thành kế hoạch được giao, ông Nguyễn Đức Tuyển cũng kiến nghị EVNNPT tiếp tục có một số cơ chế nội bộ mới để thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch còn lại năm 2020 và hoàn thành kế hoạch dầu tư xây dựng năm 2021.
 
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú đã kiểm điểm từng hạng mục, các vướng mắc của từng dự án và chỉ đạo CPMB tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đồng thời rút kinh nghiệm những năm trước và thực tế trong công tác quản lý điều hành, phối hợp các bên liên quan để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Tiếp tục  thực hiện nhiệm vụ Chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV và Chỉ thị số 4572/CT-EVNNPT ngày 27/12/2019 của TGĐ EVNNNPT. Đặc biệt chú trọng công tác khởi công, đóng điện theo kế hoạch, nhất là phải hoàn thành đóng điện theo kế hoạch đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch; đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi  trong tháng 12/2020 và đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trong tháng 11/2020. Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021, yêu cầu CPMB lập kế hoạch có tính khả thi dự trù các tình huống khó khăn nhất để hoàn thành kế hoạch năm, hạn chế phải điều chỉnh kế hoạch.
Quang Thắng