Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 năm 2021

Thứ tư, 24/11/2021 10:47:39

Ngày 23/11/2021 tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) năm 2021.
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ PTC2 năm 2021.
 
Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết, năm 2021, Đảng ủy PTC2 luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Đồng thời triển khai cho đảng bộ học tập các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp với số lượng 100% cán bộ đảng viên tham gia; Phổ biến kịp thời đến toàn thể các chi bộ, đảng viên về quy định, hướng dẫn mới của Trung ương như: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về quy định thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề của năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”. 
 
Trước trình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, Đảng uỷ PTC2 đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; Xây dựng phương án phòng, chống dịch, trong đó đặt ra các kịch bản có thể xảy ra và các giải pháp ứng phó để chủ động thực hiện cho từng khu vực, từng đơn vị. Chủ động thực hiện nhiều nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất: Thực hiện nhiều đợt cô lập “3 tại chỗ” đối với lực lượng vận hành; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xét nghiệm, tiêm vắc xin cho 100% CBCNV, áp dụng nhiều ứng dụng khoa học công nghệ để hạn chế việc tiếp xúc, giao tiếp trong sản xuất; thực hiện phương án các tổ nhóm sản xuất, quản lý vận hành độc lập với nhau; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác bầu cử tại điểm cô lập của đơn vị.... Nhờ vậy toàn thể 100% CBCNV PTC2 không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đảm bảo nhân lực vận hành lưới điện an toàn, liên tục và truyền tải điện năng cho 2 miền Nam - Bắc.
 
Đảng ủy PTC2 đã đổi mới, sắp xếp kiện toàn bộ máy tham mưu, bố trí nhân sự tại Văn phòng Đảng ủy theo hướng sử dụng đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc công tác đảng, đảm bảo một người có thể thực hiện được cả nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn của phòng; Bổ sung chức năng nhiệm vụ công tác đảng đối với các phòng chuyên môn trên nguyên tắc tinh gọn bộ máy, đồng bộ theo ngành dọc với các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVNNPT. Đảng uỷ PTC2 phê duyệt quy hoạch cấp uỷ phó Bí thư, Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 cuả 09 chi bộ trực thuộc; kiện toàn chỉ định bổ sung 04 cấp uỷ viên cho 03 Chi bộ trực thuộc; thông qua để thực hiện bổ nhiệm mới 09 cán bộ, bổ nhiệm lại 10 cán bộ và điều động bổ nhiệm 04 cán bộ tại cơ quan PTC2 và các đơn vị trực thuộc. Cán bộ quy hoạch vào cấp uỷ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ thẩm định đánh giá kết luận tiêu chuẩn chính trị. Đến tháng 10/2021, Đảng bộ PTC2 kết nạp được 12/10 đảng viên, vượt 20% so với nghị quyết từ đầu năm đề ra. Trong đó độ tuổi đoàn viên là 05 đồng chí (chiếm 41%). Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ PTC2 kết nạp được 16/45 đảng viên, đạt 35% so với Nghị quyết Đại hội X của Đảng uỷ PTC2 đề ra.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy PTC2 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào của Công Đoàn, Đoàn thanh niên PTC2 hoạt động ngày càng có hiệu quả, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa từ đó đã động viên cán bộ đoàn viên có tâm huyết với công việc.
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ PTC2 tiếp tục  nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của ngành Điện, đặc biệt là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đảng ủy viên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đến toàn bộ hệ thống chính trị; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát triển toàn diện. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, nhất là các kỳ kiểm tra, giám sát chuyên đề cấp cơ sở; Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao. 
 
Đảng ủy PTC2 tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề của năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định trong thời gian tới.
Quang Thắng