Hội nghị kiểm điểm tập thể và các cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 năm 2021

Thứ bảy, 27/11/2021 16:55:38

Vừa qua, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng các tập thể và cá nhân Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) năm 2021.
 

Đồng chí Phạm Lê Phú- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy EVNNPT; đồng chí Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ PTC3.
 
Tại Hội nghị, Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ PTC3 đã chỉ rõ: Năm 2021 là năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, với tình hình: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; các nhà máy năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái, trong khu vực phát triển nhanh; các công trình, dự án giải tỏa công suất năng lượng tái tạo chưa đáp ứng được tiến độ, … đã tác động lớn đến các mặt hoạt động và nhiệm vụ sản xuất của PTC3. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT, cùng sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực Nam miền Trung – Tây Nguyên và đặc biệt là truyền thống đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Đảng ủy PTC3 về cơ bản đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ  được giao.
 
Năm 2021, Đảng ủy PTC3 luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 26/01/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
 
Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, Đảng ủy thường xuyên chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức chính trị; tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng; thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động của ngành điện, của EVNNPT; đồng thời triển khai, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp trên đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Các đợt học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao. Đồng thời, Đảng ủy PTC3 cũng chủ động liên hệ với cấp ủy các địa phương thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Năm 2021 đã cử 07 cán bộ đi học Trung cấp, Cao cấp lý luận chính trị, 14 đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị và 32 quần chúng được bồi dưỡng đối tượng đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 báo cáo tại Hội nghị.
 
Đảng ủy PTC3 đã quan tâm và hoàn thành tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng trong năm 2021. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện xuất phát từ nhu cầu công tác của PTC3 và các đơn vị; quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy định, các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong thời gian qua đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, năm 2021 cũng  đã xét kết nạp 10 đảng viên; công nhận 06 đảng viên chính thức. Hiện nay Đảng bộ PTC3 có 11 chi bộ với 297 đảng viên, trong đó 280 đảng viên chính thức, 17 đảng viên dự bị, 272 đảng viên Nam, 25 đảng viên Nữ.
 
Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PTC3 đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, sát với chức năng nhiệm vụ của từng chủ thể và tình hình thực tế của các đối tượng được kiểm tra, giám sát. Năm 2021, Đảng ủy PTC3 đã kiểm tra 03 chi bộ và 02 đồng chí Bí thư chi bộ, giám sát 02 chi bộ và 01 đồng chí bí thư chi bộ; Ủy ban kiểm tra đảng ủy kiểm tra 03 chi ủy, giám sát 02 chi ủy. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính nghiêm túc và đã từng bước khắc phục được tồn tại, hạn chế về công tác đảng của các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.
 
Năm 2021, Đảng ủy PTC3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ gắn với kỷ cương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn PTC3. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với Ban thường vụ Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên PTC3 để nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể, nhằm củng cố tổ chức phát triển vững mạnh và phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên với lãnh đạo đơn vị; tiếp thu ý kiến của đoàn viên, công nhân viên trong việc đóng góp ý kiến xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. 
 
Trước tình hình dịch bênh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, hệ thống chính trị của PTC3 đã có sự phối hợp chặt chẽ từ chủ trương đến hành động nhằm đảm bảo công tác an sinh nội bộ; không để người lao động và gia đình người lao động thiếu ăn; giúp đỡ gia đình người lao động bị cách ly sản xuất, cách ly y tế cũng như trong thời gian chữa bệnh; tham gia tích cực an sinh xã hội; chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động thực hiện “3 tại chỗ”; chủ động phối hợp liên hệ tiêm chủng vắc xin cho cán bộ công nhân viên, đến nay đã có trên 99,6% cán bộ công nhân viên tiêm đủ 2 liều Vắc xin Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu kép “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh” của EVNNPT.
 
Năm 2021, Đảng ủy PTC3 đã hoàn thành tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác sản xuất, kinh doanh, quản lý vận hành và đầu tư xây dựng. Đặc biệt là triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia”: đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; ban hành Quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số cụ thể cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Thường xuyên rà soát, đánh giá nhằm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Đến nay các nhiệm vụ EVN, EVNNPT giao đều cơ bản hoàn thành, trong đó đã ứng dụng AI phân tích xử lý hình ảnh trong công tác kiểm tra đường dây, nhận biết cháy trong hành lang đường dây; vệ sinh bề mặt đường dây bằng Robot; chính thức áp dụng phân hệ CBM MC 220kV; lắp định vị sự cố trên các đường dây 220kV; phần mềm thư viện điện tử... Ngoài ra, năm  2021, PTC3 còn có 28 sáng kiến đã được EVNNPT công nhận, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành lưới điện; Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện đã được đẩy mạnh, trong đó 02 đề tài khoa học “Xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh” và “ Hệ thống giám sát thiết bị nhất thứ” đang được thử nghiệm để triển khai áp dụng.
 
Sau khi lắng nghe báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ PTC3 cũng như các ý kiến góp ý của đại diện các Ban thuộc Đảng bộ EVNNPT tham dự Hội nghị, đ/c Phạm Lê Phú đã ghi nhận những áp lực, khó khăn mà Đảng ủy PTC3 phải đối mặt do diễn biến phức tạp kéo dài của dịch Covid 19 tại các địa phương có lưới điện do PTC3 quản lý trong năm 2021, tuy nhiên Đảng ủy và Ban Giám đốc PTC3 đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo công tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện truyền tải.
 
Ngoài ra, lưới điện khu vực PTC3 quản lý còn phải chịu ảnh hưởng do sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời áp mái, mang lại, gây ra rất nhiều khó khăn do sự quá tải của hệ thống. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ truyền tải, đề nghị PTC3 cần phối hợp với các Ban chuyên môn của EVNNPT để cùng nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp hơn cho công tác quản lý vận hành.
 
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng ghi nhận: Trong thời gian qua, Lãnh đạo EVNNPT đánh giá cao PTC3 trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ đề năm 2021. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy PTC3 tiếp tục phát huy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những chiến lược, kế hoạch thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.
 
Trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022 sắp tới, đồng chí Phạm Lê Phú yêu cầu Đảng ủy PTC3 cần phải quán triệt đến các Chị bộ, trên tinh thần vì nhiệm vụ chung của EVNNPT, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình truyền tải trọng điểm, các dự án giải tỏa công suất năng lượng tái tạo, đặc biệt là các công trình liên quan đến cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành điện giao phó, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, sớm đưa cuộc sống, sinh hoạt trở lại bình thường mới.
Việt Hùng