Đóng điện thành công MBA T1 TBA 110kV Đức Thắng (Bắc Giang)

Thứ ba, 06/10/2020 15:02:29

Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công MBA T1 (40MVA-110/35/22(11)kV) trạm 110kV Đức Thắng.
Công nhân lắp đặt, đấu nối hoàn thiện MBA.
 
Trạm 110kV Đức Thắng thuộc công trình: “Thay thế MBA T1- 40MVA TBA 110kV Đức Thắng - Bắc Giang”. Đây là máy biến áp thuộc diện theo dõi đặc biệt, có nguy cơ sự cố cao, cần sớm được sửa chữa.
 
Công trình có quy mô: Thay MBA T1 40MVA-115/38,5/23(11)kV thuộc diện theo dõi đặc biệt bằng MBA 40MVA-110/35/22(11)kV mới, kèm tủ điều khiển xa; Lắp lại bộ chống sét van hiện có các phía 35; 22kV cho MBA mới và lắp mới bộ chống sét van đầu cực 12kV-10kA, kèm bộ ghi sét cho phía 11kV; Cấu hình hoàn thiện hệ thống SCADA đảm bảo kết nối với trung tâm điều khiển xa khu vực và A1 theo các qui định hiện hành.
 
Việc đóng điện đưa vào vận hành thành công MBA mới đã nâng cao tin cậy, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, ngăn ngừa sự cố trên hệ thống điện 110kV, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Hiệp Hòa nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung. 
Theo: NPC