Sơn La phê duyệt đề án phát triển năng lượng mặt trời

Thứ tư, 18/11/2020 09:35:46

Đến năm 2025, Sơn La dự kiến phát triển 600MWp điện mặt trời. Trong đó có 500MWp điện mặt trời mặt đất, 100MWp mặt mái nhà.
Sơn La phê duyệt đề án phát triển năng lượng mặt trời.
 
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Mục tiêu của đề án là định hướng phát triển nguồn năng lượng mặt trời đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội đề ra và thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư phát triển năng lượng mặt trời, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất của tỉnh Sơn La.
 
Đây cũng là cơ sở để cập nhật nguồn và lưới điện vào quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời xác định phương án đấu nối các nhà máy điện mặt trời đến năm 2025 trong tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn điện.
 
Theo đó, giai đoạn 1 đến năm 2025, Sơn La dự kiến phát triển 600 MWp điện mặt trời. Trong đó có 500 MWp điện mặt trời mặt đất, 100 MWp mặt mái nhà. Các lưới điện cần bổ sung đến năm 2025 gồm lưới điện 220 kV, 110 kV, 35 kV và 22 kV với các dự án xây dựng có tiến độ được đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời được đề xuất.
 
Giai đoạn 2 đến năm 2030, Sơn La dự kiến phát triển khoảng 600 MWp, trong đó 500 MWp dự kiến phát triển các nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt hồ hoặc bán ngập, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Mường La và Quỳnh Nhai; 100 MWp điện mặt trời mái nhà.
 
UBND Sơn La đề nghị Bộ Công Thương cập nhật tổng công suất điện mặt trời của tỉnh vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045. Các dự án điện mặt trời cụ thể được bổ sung quy hoạch theo đúng quy định của luật trước khi tổ chức thực hiện.
 
Theo: Tạp chí Công thương