Tỉnh Quảng Nam yêu cầu 3 thủy điện vận hành hạ dần mực nước hồ chứa

Thứ năm, 15/10/2020 10:08:56

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có văn bản gửi Công ty Thủy điện Sông Bung, A Vương, Đắk Mi về việc vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện về mực nước cao nhất trước lũ nhằm sẵn sàng đón các đợt lũ tiếp theo.

 
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 4. Yêu cầu Thủy điện Sông Bung 4 vận hành với lưu lượng xả (Qxả = Qxả tràn+ Q chạy máy) với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (450-500) m3/s nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10/2020.

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương vận hành với lưu lượng xả (Qxả = Qxả tràn + Qchạy máy) với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 200 m3/s nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10/2020.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi vận hành với lưu lượng xả (Qxả = Qxả tràn + Q chạy máy) với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 150 m3 /s nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16/10/2020.

Thời điểm bắt đầu vận hành 3 hồ chứa từ 15 giờ, ngày 14/10/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Quản Nam yêu cầu việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định vận hành hồ theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Kim Thái