Công cụ quản trị doanh nghiệp hữu ích

Thứ tư, 27/01/2021 09:09:05

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Chú trọng quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động.
 
Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy được vai trò tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
 
Hiểu rõ được tầm quan trọng của quy chế dân chủ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có quyết định số 1207/QĐ-EVNNPT ngày 13/9/2019 ban hành bộ quy định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Mục đích của quyết định này là tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động. Thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất - kinh doanh. 
 
Triển khai quyết định trên, trong những năm qua, Công đoàn Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (NPMB) đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức chỉ đạo thực hiện, giám sát và kiểm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
 
Bên cạnh việc lồng ghép các nội dung thực hiện quy chế dân chủ vào các thông báo giao ban tháng, quý, năm, để cụ thể hóa quy chế dân chủ cơ sở, Công đoàn NPMB đã phổ biến các nội quy, quy định liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động làm cơ sở bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, như: Bộ quy định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của EVNNPT; Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động; Quy định phân phối tiền lương; Quy định thi đua khen thưởng…; các quyết định về bố trí lao động, sắp xếp vị trí chức danh, công bố danh mục QCQLNB còn/ hết hiệu lực thi hành; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ cho toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV).

Quan tâm đến người lao động trong những dịp lễ tết và văn hóa của EVNNPT.
 
Công đoàn NPMB cũng phối hợp tổ chức các Hội nghị nhằm đảm bảo việc thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Cuối năm kế hoạch giữa Giám đốc và Chủ tịch công đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và tiến hành bình xét thi đua để động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân đã đạt được thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm.
 
Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc doanh nghiệp. Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp phát huy khi nó giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài. 
 
Nếu cơ sở vật chất và trang thiết bị là “phần xác” của doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp là “phần hồn” của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp ăn sâu vào niềm tin nên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức hóa doanh nghiệp. Nhận thức vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Công đoàn NPMB luôn chú trọng việc thực thi văn hóa EVNNPT.
 
Trước hết, công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, nhất quán với việc triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, 100% CBCNV được phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tài liệu văn hóa EVNNPT. 
 
Toàn thể CBNV đã ký cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp và thực hiện đúng theo cam kết đã ký, đều chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy lao động của cơ quan; nghiêm túc vận dụng các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp trong văn hóa EVNNPT vào cuộc sống và công việc, tạo nên thói quen hành xử đậm bản sắc EVNNPT.
 
Một số đơn vị đã nghiêm túc xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp, không khói thuốc lá. Đã có những phòng dán hẳn quy định xử phạt khi hút thuốc lá trong phòng. Một số phòng đã treo các biển hiệu trích dẫn các nội dung chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong tài liệu văn hóa EVNNPT treo tại các phòng làm việc để tuyên truyền trực quan, nhắc nhở CBNV luôn ghi nhớ, góp phần nâng cao ý thức duy trì văn hóa EVNNPT.
 
NPMB còn đăng tải các bài viết về văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các video clip tuyên truyền về văn hóa EVNNPT lên website ...
 
Theo đánh giá Công đoàn NPMB, việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Nhờ đó CBNV, người lao động cảm thấy yên tâm công tác, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả. Không những vậy, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động hài hòa, minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, trong năm 2020 NPMB không để xảy ra trường hợp khiếu kiện, tố cáo.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Một số bộ phận CBNV, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quy chế dân chủ, chưa mạnh dạn trong việc phê bình và tự phê bình trong hội họp; còn tư tưởng ngại đấu tranh trong sinh hoạt Đảng và chính quyền, đoàn thể; chưa phát huy đầy đủ quyền dân chủ được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ.
Bên cạnh đó, mặc dù lãnh đạo chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền thực thi văn hóa EVNNPT đạt được nhiều thuận lợi, xây dựng môi trường văn minh, sạch đẹp, tạo bầu không khí cởi mở, vui vẻ, thân thiện làm tăng sự hứng khởi làm việc, tuy nhiên, một số CBNV, người lao động chưa thật sự hiểu rõ về văn hóa doanh nghiệp, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới. Sự nhận thức của một số CBNV, người lao động về văn hóa doanh nghiệp còn mơ hồ vì đây là nội dung khá mới, gần như chưa thành thông lệ trong nhận thức.
 
Để việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào nề nếp thường xuyên, theo Công đoàn NPMB, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết của CBNV, người lao động về dân chủ. Muốn thực hiện quyền làm chủ thì trước tiên CBNV, người lao động phải hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về các quyền tự do dân chủ ở cơ sở của mình. Công đoàn phải thường xuyên phối hợp với các chuyên môn tổ chức quán triệt ý nghĩa, nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở cho CBNV, người lao động tổ chức các cuộc thi, các hội thi, sân khấu hóa, tạo điều kiện cho CBNV, người lao động được tham gia tìm hiểu …
 
Công đoàn NPMB cũng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện những cơ chế bảo đảm dân chủ trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; tăng cường giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạnh của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương các gương cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để CBNV, người lao động luôn nhận thức được rằng việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của mình.
 
Về thực thi văn hóa EVNNPT, Công đoàn NPMB đi sâu khai thác hiệu quả truyền thông về các hành vi ứng xử văn hóa, chú trọng xây dựng hình ảnh CBNV EVNNPT văn minh, hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp trong công việc. Đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi cho CBNV, người lao động có thể tiếp cận và tìm hiểu. Cập nhật các thông báo, các phong trào thi đua về văn hóa doanh nghiệp tại website nội bộ để CBCNV, người lao động được biết và tích cực tham gia hưởng ứng. 
 
Mặt khác, Công đoàn NPMB còn xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách, lãnh đạo, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện văn hóa EVNNPT và nhân rộng các cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến trong công tác thực thi văn hóa EVNNPT, dần đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành công cụ quản trị doanh nghiệp hữu ích trong đơn vị.
 
Ngoài ra, việc quán triệt CBNV thực thi các nghi thức ứng xử văn hóa như nghi thức hội họp, thói quen giao tiếp, chào hỏi văn hóa…; Tăng cường tính kỷ luật kỷ cương trong tổ chức sẽ khiến các thành viên có cảm giác đang sống và làm việc trong một môi trường có trật tự; đồng thời tạo ra bầu không khí dân chủ, bình đẳng trong tổ chức doanh nghiệp.
Mai Phương