EVNICT thực hiện công cuộc chuyển đổi số: Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thay đổi cách làm, củng cố nhân lực

Thứ ba, 27/07/2021 15:41:22

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thay đổi cách làm, củng cố nhân lực để đẩy nhanh tiến độ công việc – đó là tất cả những gì đang diễn ra ở EVNICT khi mà thời gian của năm 2021 đã quá nửa chặng đường phải tới đích trong công cuộc chuyển đổi số của EVN.
 

Công nhân Điện lực Đông Hà (PC Quảng Trị) cập nhật dữ liệu, thông tin khách hàng phục vụ phần mềm CMIS do EVNICT xây dựng, quản lý. Ảnh minh họa: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Nếu như từ năm 2021 trở về trước được xem là giai đoạn khởi động chuyển đổi số với việc ứng dụng công nghệ của Cuộc các mạng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thì năm 2021  là thời điểm để tăng tốc với những hành động, giải pháp triển khai cụ thể đối với mỗi đơn vị để từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng một ngành Điện Việt Nam ngang tầm với các nước tiên tiến ở Châu Á. Đồng nghĩa đã đặt lên vai Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) một sứ mệnh vai trò chủ chốt trong quá trình EVN hướng tới trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
 
Để triển khai các nhiệm vụ, EVNICT đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các nhóm để xây dựng kế hoạch, lộ trình 2021-2022, có tính đến 2025. Với từng nhiệm vụ, EVNICT xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể; nghiên cứu xây dựng cấu trúc phần mềm dùng chung, đánh giá hiệu năng và tạo các tính năng, module mở để người dùng có thể phát triển theo nhu cầu; tiếp tục hoàn chỉnh các phần mềm dùng chung trong EVN theo yêu cầu của người sử dụng; nắm bắt, tiếp cận các công nghệ mới trên thế giới để tham mưu, đề xuất áp dụng trong EVN phù hợp xu thế chuyển đổi số.
 
Với mục tiêu, EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, ở vị trí vai trò chủ chốt, nhiệm vụ chính là nghiên cứu, xây dựng, triển khai, bảo trì - bảo dưỡng, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, EVNICT đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện để đảm bảo đúng yêu cầu của mục tiêu, gồm: Xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành các hệ thống hạ tầng số đáp ứng yêu cầu cho công tác chuyển đổi số của EVN và các đơn vị thành viên (kho dữ liệu dùng chung, trục tích hợp và quản trị dữ liệu, môi trường điện toán đám mây EVN’s Cloud, nền tảng phát triển ứng dụng dùng chung; xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ cho công tác chuyển đổi số của EVN, hoàn thành chuyển dịch các hệ thống phần mềm dùng chung lên môi trường EVN’s Cloud, chuyển đổi các ứng dụng sang kiến trúc MicroService và kiến trúc SOA, tập trung vào 9 hệ thống phần mềm dùng chung gồm ERP, CMIS, IMIS, PMIS, HRMS, Digital Office, Smart EVN, Báo cáo Quản trị điều hành (BI), EVNHES; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng các giải pháp Service Desk trong công tác hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tiếp nhận chuyển giao vận hành Hệ thống An ninh bảo mật.
 
67 nhiệm vụ liên quan công tác chuyển đổi số EVN giao, EVNICT chia thành các nhóm: Nâng cao năng lực, thực thi, quản trị điều hành; đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng, triển khai ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng triển khai hạ tầng số; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.
 
Trong các nhóm trên, EVNICT tập trung vào 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, 4 nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số (kho dữ liệu dùng chung, trục tích hợp và quản trị dữ liệu, môi trường điện toán đám mây EVN’s Cloud, nền tảng phát triển ứng dụng dùng chung); 9 nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp các Hệ thống Phần mềm dùng chung và 2 nhiệm vụ xây dựng, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2022, sẽ hoàn thành xây dựng, triển khai 4 nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số và 2 nhiệm vụ về hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng ở mức cơ bản; một số hệ thống phần mềm dùng chung như IMIS, Digital Office, CMIS, Smart EVN,… sẽ hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp, triển khai nhân rộng; giai đoạn 2023-2025, tiếp tục hoàn thành nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung, dịch chuyển các hệ thống phần mền dùng chung lên môi trường Cloud; hoàn thiện các kho cơ sở dữ liệu dùng chung phát huy tối đa năng lực khai thác. Việc hoàn thành các nhiệm vụ này là tiền đề nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số của EVN cũng như các đơn vị giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.
 
Nhằm thực hiện 15 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và hiệu quả, EVNICT xác định rõ phương án thực hiện trong đó nêu rõ hình thức quản lý dự án, lựa chọn tư vấn, tự thực hiện/phối hợp với đơn vị/huy động nguồn lực bên ngoài của từng hạng mục công việc và các kết quả triển khai đến thời điểm hiện tại đối với từng nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức  theo hướng tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, gắn với yêu cầu vị trí công việc; đổi mới cơ chế chính sách liên quan đến đào tạo nhằm khuyến khích CBCNV tự đào tạo trau dồi kiến thức chuyên môn phục vụ công tác SXKD; đa dạng hình thức đào tạo phối hợp cả trực tuyến và tập trung; tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên sâu về các nội dung viễn thông và công nghệ thông tin trong toàn ngành; đổi mới quy trình và cách thức triển khai công tác quản trị nội bộ theo hướng chuyển đổi số với mục tiêu tin học hóa tối đa quy trình tác nghiệp giữa các đơn vị, tăng cường công tác truyền thông nội bộ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác sản xuất, vận hành phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng; tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm với các đơn vị công nghệ thông tin trong và ngoài  ngành; hợp tác với các trường đại học tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, trong đó tập trung các trường công nghệ hàng đầu (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học FPT…).
 
Bên cạnh đó, EVNICT đã và đang triển khai công tác chuyển đổi số trong nội bộ, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người dùng về các dịch vụ công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình, phương pháp phát triển phần mềm…
Thanh Mai